OPSTANAK ZAŠTIĆENIH VRSTA

Ovaj blog je nastao kao potreba da se na jednom mestu opišu više tema,a akcenat se stavlja na zaštitu prirode,životinja i ljudi.

Pokušaćemo u mesecima koji predstoje da vam iz naše obimne arhive prikažemo što više članaka iz širokog spektra tema koje će obrađivati:

Važnost očuvanja jedinstvenih ekosistema,životinjskih i biljnih vrsta koje izumiru ili su ugrožene na neki drugi način,lepote nesvakidašnjih prirodnih mesta,opisati neke interesantne vste koje nisu ugrožene kao i druge životinje koje se u Srbiji nepravdeno istrebljuju na svakom koraku(a neverovatno važne za ravnotežu u prirodi) kao što su zmije i vukovi.

I na kraju teme koje se tiču nas ljudi: kako da promenimo svoje ponašanje prema prirodi,drugim živim bićima u flori i fauni ali i prema nama samima.

Važnost borbe protiv rasizma,nacionalizma,verske netrpeljivosti,psiho-fizičkog nasilja u porodici i drugih vidova zlostavljanja,mržnje,ratnih sukoba,omalovažavanja žena,osoba ometenih u razvoju i dr.

Potrebna nam je mudrost,požrtvovanost i zelja za učenjem,zato su inspiracija za buduće tekstove upravo ljudi koji su to imali:Mahatma Gandi,Stiv Irvin i Čarls Darvin ali i naš Jovan-Joca Memedović.

Vreme je da shvatimo da smo deo prirode,da od nje zavisimo i od suživota sa svim njenim stanovnicima koji imaju jednaka prava na život,koji osećaju bol,patnju,ljubav,radost...baš kao i ljudi.

od autora bloga:Aleksandar Šaca Latovljević

Pratite nas i na našoj FB stranici:
https://www.facebook.com/Opstanak-zaštićenih-vrsta-220224764820117/

Crveni krst Srbije

amlramzes | 25 Novembar, 2011 18:27

 

Crveni krst Srbije

O nama

Crveni krst Srbije se realizuje zahvaljujući pomoći 60.000 volontera i stručnom angažovanju 800 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije.

 

Crveni krst Srbije u saradnji sa donatorima realizuje 64 različita programa.

Najviši organi Crvenog krstaSrbije su:

    -Skupština Crvenog krsta Srbije

    -Upravni odbor Crvenog krsta Srbije

    -Nadzorni odbor Crvenog krsta Srbije

Prvi član Statuta Crvenog krsta Srbije glasi:

Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija I jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji.

Misija Crvenog krsta Srbije je da olakšavaljudsku patnju, sa zadacima: da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, da preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i, u slučaju stanja potreba, pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje.

U obavljanju poslova usmerenih na ostvarivanju cilja i izvršavanje zadataka, nacionalno društvo deluje u skladu sa:

    1) Osnovnim principima, a to su:

    - humanost,

    - nepristrasnost,

    - neutralnost,

    - nezavisnost,

    - dobrovoljnost,

    - jedinstvo i

    - univerzalnost.

    2) Ratifikovanim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava, a naročito ženevskim konvencijama i dopunskim protokolima

    3) Statutom Međunarodnog pokreta, Statutom Međunarodne federacije i drugim aktima i pravilima koje usvaja Međunarodni pokret

    4) Ciljevima i zadacima nacionalnog društva

U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka, nacionalno društvo pomaže svim ljudima, bez bilo kakve neposredne ili posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, a naročito zbog rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja ili sličnog statusa, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, nacionalno društvo vrši javna ovlašćenja poverena Zakonom o Crvenom krstu Srbije i to:

    1) učestvuje u zaštiti i spasavanju stanovništva, materijalnih dobara i drugih dobara u slučaju ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća u miru i ratu.

    2) organizuje prikupljanje pomoći i raspoređuje pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih darodavaca žrtvamaratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu.

    3) organizuje prikupljanje i prikuplja pomoć u Republici Srbiji i organizuje dostavljanje u inostranstvo pomoći koju državni organi, drugi organi i organizacije, preduzeća i druga pravna lica i darodavci iz Republike Srbije pružaju radi ublažavanja posledica ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu.

    4) učestvuje u prihvatanju i smeštaju evakuisanog stanovništva, izbeglica i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mera koje mogu doprineti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva, izbeglica i raseljenih lica.

    5) pokreće, organizuje i sprovodi ili učestvuje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Republici Srbiji za pomoćugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i oružanih sukoba i obezbeđuje, u skladu sa zakonom obuku ljudi, materijalna, finansijska i druga sredstva za te akcije.

    6) organizuje upoznavanje i upoznaje građane sa Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima.

    7) obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredaba Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola i drugih međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza Republike Srbije koje se odnose na pružanje humanitarne pomoći.

    8) obavlja poslove službe traženja, radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbeglim, raseljenim i nestalimlicima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica.

    9) osposobljava građane-pripadnike civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije za pružanje prve pomoći u slučajuprirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao i oružanih sukoba.

    10) organizuje, obučava i priprema ekipe za prvu pomoć, higijensko - epidemiološku zaštitu, negu povređenih i obolelih, socijalni rad, psihološku pomoć stanovništvu i tehničku pomoć za izvršavanje zadataka u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća kao i oružanih sukoba.

    11) učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju stanovništva, obučavanju stanovništva u pružanju prve pomoći za slučaj ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu.

    12) populariše dobrovoljno davalaštvo krvi i, u saradnji sa službama i zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, učestvuje u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi.

www.redcross.org.rs

2011-11-25 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb